እንህቦም ግልጋሎታት

ኣፀደ ህፃናት

ዕድሚኦም ካብ 4-6 ዓመት ዝኾኑ ህፃናት ብምቕባል ብሰለስተ ብርኪ ፤ መሰረታዊ ፍልጠት ምንባብን ምፅሓፍን ፊደላትን ቁፅሪታትን ከምኡውን ስልሒት ቁፅርን ፤ ብቋንቋታት ትግርይናን እንግሊዝይናን ይመሃሩ ፡፡ ብተወሳኺ ኣዚዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ፥

እዚ ኩለ መዳያዊ ትኹረት ዘካተተ ትልሚታትና ፤ ህፃውንቲ ናይ ስነ ጥበብ ፣ ምህዞን ኣካላዊ ትርነዐን ክህሎት ብቐፃልነት ከማዕብሉ የተባብዕ ፡፡

ቀዳማይ ብርኪ

ሥምረት መርሐ-ጥበብ ኣካዳሚ ብቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ንተምሃሮ ቀዳማይ ብርኪ ብትግርይና ዝተዳለወ ስርዓተ ትመህርቲ ብወሳንነት ይትግብር ፡፡ ኮይኑ ግና ካብዚ ብተወሳኺ ንተምሃሮና ዝየዳ ዘመራምርን ዝፍትንን ዓለም ለኻዊ ተቐባልነትን ኣፍልጦን ዘለዎ ትምህርቲ ብቋንቋ እንግሊዝይና ይህብ ፡፡ እዚ መራጎዲ ትምህርቲ ድማ ተምሃሮና ኣብ ካልኣይ ብርኪ እንትኣትዉ ምሉእ ብምሉእ ብቋንቋ እንግሊዝይና ንዝወሃብ ትምህርቲ ድልዋት ይገብሮም ፡፡

ተምሃሮ ሸቶ ዕማም ሂወት ትምህርቶም ንምውቃዕ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ጥራይ እኹል ስለዘይኮነ፤ መምህራንና ፤ ተምሃሮኦም ኣሳታፋይ ዝኾነ ሜላ ኣመሃህራ መበል 21 ክፍለ ዘበን ከማዕብሉ ይሕግዝዎም ፡፡

ትምህርቲ ላዕለዋይ ብርኪ

ሥምረት መርሐ-ጥበብ ኣካዳሚ ንትምህርትን ምዕባልን ዝምቹ ባይታ ኣብ ምፍጣር ብዘይ ምሕላል ይፅዕር ፡፡ ከምዚ ዓይነት ሃዋሁው ፤ ተምሃሮ ዓቕሞም መሊኦም ንኽጥቀሙ ፣ ባህጊ ቀፃሊ ትምህርቲ ክህልዎም ዘኽእል ስነ ምግባር ንኸማእብሉን ብሕብረተሰብ ተቐባልነት ዘለዎም ብቑዓት ዜጋ ክኾኑን ይሕግዞም ፡፡